komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství

Společnost TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. je auditorskou společností působící v České republice od roku 2002.

Naší filosofií je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

Doufáme že v naší internetové kanceláři naleznete veškeré potřebné informace a těšíme se na budoucí spolupráci.

Statutární audit

 

Efektivní, objektivní, perspektivní

 

Na celém světě je cesta k úspěchu stále složitější. Větší náročnost a složitější daňové a účetní předpisy představují pro mnoho firem větší zodpovědnost vůči podílníkům a akcionářům. S podnikáním je spojeno i mnoho obchodních rizik, rizik spojených s účetními výkazy a účetní závěrkou. Statutární audit Vám pomáhá být perspektivní firmou pro Vaše obchodní partnery. Audit Vám poskytne vždy otevřený a objektivní náhled.

Vlastní statutární audit je realizován v souladu se zákonem č. 93/2009 o auditorech a Komoře auditorů ČR a představuje ověřování správnosti a úplnosti účetního zachycování hospodaření účetní jednotky. Cílem auditu je získat dostatek informací k formulování auditorského výroku, který má uživatele účetních informací ujistit v tom, že údaje obsažené v účetní závěrce a ve výroční zprávě poctivě podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření společnosti.  Výrok auditora obsažený v závěrečné zprávě auditora tak napomáhá ke zvýšení důvěryhodnosti účetní závěrky.

Za léta praxe jsme vyvinuli vlastní metodické postupy pro zpracování auditu obchodních společností se shodou s mezinárodními auditorskými standardy. Na tomto základě můžeme provést audit nejen efektivně, ale současně neúměrně nezatěžujeme klienta v oblasti přípravy podkladů potřebných k provedení auditu.

Pro koho je statutární audit určen?

Ze zákona číslo 563/1991 Sb. o účetnictví v části třetí účetní jednotka, podle § 20 musí mít auditorem ověřenou účetní závěrku a údaje z ní zveřejňovat. Účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní předpis (např. zákon číslo 513/1991 Sb. Obchodního zákoníku, 227/1997 Sb. O nadacích a nadačních fondech).
Obchodní společnosti, na které se nevztahuje předchozí odstavec a které povinně vytvářejí základní jmění, a družstva musí mít účetní závěrku ověřenou auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka (§18 odst. 3) ověřuje a účetního období bezprostředně předcházejícího překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří uvedených kritérií (§20 odstavec 1).

  • úhrn rozvahy více než 40 mil. Kč, úhrnem rozvahy se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o položky podle § 26 odst. 3
  • čistý obrat více než 80 mil. Kč, čistým obratem se pro účely tohoto zákona rozumí všechny příjmy snížené o prodejní slevy, daň z přidané hodnoty a ostatní daně přímo spojené s obratem
  • průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50.