komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství

Společnost TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. je auditorskou společností působící v České republice od roku 2002.

Naší filosofií je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

Doufáme že v naší internetové kanceláři naleznete veškeré potřebné informace a těšíme se na budoucí spolupráci.

Audit dotací na projekty ( granty ) spolufinancované z Evropské unie ( EU )

Audit bez stresu a komplikací, kdy jsme tu pro Vás.

Již nemusíte mít strach ze závěrečné zprávy auditora. Audit pro nás představuje závěr celoroční úspěšné spolupráce s klientem.  Naší snahou je nezatěžovat klienta neúměrným množstvím požadavků a podkladů při dodržení všech metodických postupů při plnění auditu. Jedním z důležitých hledisek pro nás je komunikace s klientem a upozorňování na možné chyby v oblasti účetního a informačního systému, inventarizační činnosti a míry spolehlivosti vnitřních kontrolních systémů. Cílem auditu je získat dostatek informací k formulování auditorského výroku, který má uživatele účetních informací ujistit v tom, že údaje obsažené v účetní závěrce a ve výroční zprávě poctivě podávají věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv, finanční situace a výsledku hospodaření společnosti.

Audit je zaměřen na:

-          kontrolu účetních dokladů a vedení analytických účtů zda jsou předložené účty správné a hodnověrné, podložené příslušnými podklady

-          kontrola výdajů oproti účtům, posouzení efektivnosti vynaložených výdajů, včetně analýzy propojení analytických účtů s finančním účetnictvím

-          prověření legálnosti, povahy, zaznamenávání, schválení a úhrady výdajů

-          ověření příjmů a prověření ostatních náležitostí podmínek o poskytnutí dotace

-          inventarizaci

-          údaje poskytnuté v účetní závěrce, že věrně zobrazují stav organizace (závazků, pohledávek, majetku, obchodního jmění atd.)

-          účetnictví je vedeno úplně a průkazným způsobem

Způsobilé výdaje jsou definovány v nařízení Komise ES č. 1685/2000, kterým se stanový podrobná pravidla k provedení nařízení Rady ES č. 1260/1999 týkajícího se způsobilosti výdajů vznikajících u činností, které jsou spolufinancovány ze strukturálních fondů.
Nařízením komise ES č. 448/2004 ze dne 10.března 2004 byla novelizována příloha nařízení Komise ES č. 1685/2000.
Nařízení EU jsou právní předpisy aplikovatelné v rámci legislativy jednotlivých členských zemí. Pro způsobilé výdaje se použijí příslušná vnitrostátní ustanovení, kromě případů, kdy Komise stanoví pro způsobilost výdajů společná pravidla. Jednotlivé členské předpisy nemohou však přijmout vnitrostátní úpravu, která by smysl nařízení měnila či omezovala.

Příjemce grantu má možnost si vybrat jakéhokoli externího auditora, který je členem mezinárodně uznávané auditorské skupiny, která provádí zákonem nařízené audity. Přehled auditorů certifikovaných CRR pro provádění auditů projektů NP Phare 2003 – část I., NP Phare  2003 – část II  a dále projektů ze strukturálních fondů  EU.