komplexní služby v oblasti auditu, daňového a účetního poradenství

Společnost TRIGGA AUDIT - CZ, s.r.o. je auditorskou společností působící v České republice od roku 2002.

Naší filosofií je poskytovat klientům komplexní služby na profesionální úrovni s vysokou mírou efektivnosti na straně klienta.

Doufáme že v naší internetové kanceláři naleznete veškeré potřebné informace a těšíme se na budoucí spolupráci.

Aktuality

Kdy má účetní jednotka povinný audit?

11.04.2014

Přehled pravidel pro povinné ověřování účetní závěrky auditorem pro účetní období započatá od 1. ledna 2014.

Základní kriteria (aktiva, obrat, zaměstnanci) zůstávají v roce 2014 nezměněná:

  1. aktiva celkem více než 40 milionů Kč; aktivy celkem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn zjištěný z rozvahy v ocenění neupraveném o opravné položky a odpisy majetku,
  2. roční úhrn čistého obratu více než 80 milionů Kč; ročním úhrnem čistého obratu se rozumí výše výnosů snížená o prodejní slevy a dělená počtem započatých měsíců, po které trvalo účetní období, a vynásobená dvanácti,
  3. průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50, zjištěný způsobem stanoveným na základě zvláštního právního předpisu,

Audit akciové společnosti

Akciové společnosti mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.
Audit svěřenského fondu
Svěřenské fondy podle občanského zákoníku mají obdobně jako akciové společnosti povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit evropské společnosti

Evropské společnosti se sídlem v České republice mají obdobně jako akciové společnosti povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň jedno ze tří uvedených kritérií.

Audit společnosti s ručením omezeným

Společnosti s ručením omezeným mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií.

Audit ostatních obchodních korporací

Pro audit komanditní společnosti, audit veřejné obchodní společnosti, audit družstva, evropského hospodářského zájmového sdružení a evropské družstevní společnosti platí obdobné, jako pro audit společnosti s ručením omezeným.  Mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, pokud ke konci rozvahového dne účetního období, za nějž se účetní závěrka ověřuje, a účetního období bezprostředně předcházejícího, překročily nebo již dosáhly alespoň dvou ze tří kritérií.

Audit zahraniční právnické osoby

Pro zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které jsou podle právního řádu, podle kterého jsou založeny nebo zřízeny, účetní jednotkou nebo jsou povinny vést účetnictví, pokud na území České republiky podnikají nebo provozují jinou činnost podle zvláštních právních předpisů, platí stejné pravidlo, jako pro audit společnosti s ručením omezeným.

Audit fyzických osob

Pro audit podnikajících fyzických osob platí stejné pravidlo, jako pro audit společností s ručením omezeným.
Audit politické strany a politického hnutí
Politické strany a hnutí jsou povinny předložit každoročně do 1. dubna Poslanecké sněmovně k informaci výroční finanční zprávu, která zahrnuje zprávu auditora o ověření roční účetní závěrky s výrokem bez výhrad.

Audit nadace

Dosahuje-li nadační kapitál nebo obrat nadace v uplynulém účetním období výše alespoň pět milionů Kč, podléhají řádná účetní závěrka, mimořádná účetní závěrka a konsolidovaná účetní závěrka ověření auditorem. Ověření auditorem podléhá účetní závěrka i v případě, rozhoduje-li se podle ní o zvýšení nebo snížení nadačního kapitálu, nebo o přeměně nadace.

Audit ústavu

Účetní závěrku ústavu ověřuje auditor, pokud mu to ukládá zakladatelské právní jednání nebo statut, anebo pokud výše čistého obratu ústavu překročí deset milionů Kč. V těchto případech auditor ověřuje i výroční zprávu ústavu.

Audit investičního fondu

Účetní závěrka investičního fondu se ověřuje auditorem (audit standardního fondu kolektivního investování, audit speciálního fondu kolektivního investování a audit fondu kvalifikovaných investorů).

Audit dalších subjektů

Legislativa dále stanovuje povinný například pro pojišťovny, Fond pojištění vkladů a Kancelář pojistitelů.
Povinný audit zároveň znamená automatické prodloužení termínu pro podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob ze 3 měsíců na 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Ve specifických případech (například v průběhu konkursu, před reorganizací,..-) nemusí existovat povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem ani při splnění obvyklých kriterií.